El Pla d’Actuació de Mandat és el document de compromís redactat per l’equip de govern on queden reflectides totes aquelles intencions polítiques i actuacions estratègiques, planificades de manera realista i plasmades en un calendari. Es defineixen quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions que es pretenen desenvolupar durant l’actual mandat per tal de complir amb el programa que vam presentar i amb la voluntat expressada pels veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos en les passades eleccions municipals de 28 de maig de 2023.

En aquest document es plasma el programa d’acció de l’equip de govern municipal pels propers anys de mandat, així com també fixa els objectius polítics marcats en el programa presentat a l’electorat i la ruta a seguir, tenint en compte els escenaris econòmics i pressupostaris, per dur a terme les inversions i la previsió de temporització de les mateixes. Tanmateix, recull les accions encaminades a assolir les línies d’actuació marcades per cada àrea de gestió política.

En aquest sentit es presenten tot un seguit d’actuacions definides en tres grans objectius estratègics, que es concreten en 18 objectius específics i que porten a la concreció d’actuacions responent a cadascuna de les àrees de gestió, encaminades a assolir el municipi que tots i totes volem. I diem totes perquè han estat uns objectius i actuacions extretes de les sessions veïnals i amb entitats socials, esportives i educatives locals, tot adaptats a la situació actual canviant.

Reafirmem el nostre compromís de treballar amb una visió global de futur no només en propostes pels pròxims quatre anys sinó que va més enllà, posant l’horitzó en el municipi del demà, amb accions encaminades a un futur millor, més sostenible i solidari. Sempre amb el compromís de fer retorn i avaluació de les actuacions, sota els reptes de continuar treballant amb honestedat, proximitat i transparència política, per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, mantenint l’equilibri territorial, per continuar sent un municipi amable, equilibrat, respectuós, cohesionat, obert i amb futur.

Val a dir que el PAM és un document obert i que té capacitat d’anar incorporant o reestructurant propostes fetes, ja que ha de ser dinàmic i viu en funció de les necessitats que es puguin anar generant, molt canviants i que després de la pandèmia viscuda veiem que pot ser recurrent. El Pla ha de ser capaç d’adaptar-se a la realitat de cada moment i ha de poder donar resposta, també, als plantejaments que l’equip de govern es va fent i al final poder avaluar i valorar l’índex de compliment. Val a dir que el paper de la ciutadania per dur-lo a terme és clau per anar reconduint la situació, adaptar-la a les necessitats i a la realitat en tot moment.

A la vegada, a través del compromís de l’Agenda 2030, l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va adoptar un total de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que els governs i les administracions de tots els àmbits van ser cridades a aplicar per aconseguir la sostenibilitat del Planeta i de les persones que l’habiten. Com Ajuntament, sensibles a aquest propòsit, considerem que l’àmbit local ofereix un entorn d’oportunitat per a l’assoliment dels ODS citats i, en aquest sentit, creiem oportú basar aquest PAM i el full de ruta principal en aquests objectius:

 1. Eradicació de la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
 2. Lluita contra la fam: Posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
 3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
 4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
 5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.
 6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament.
 7. Energies renovables: Garantir l’accés de totes les persones a fonts d’energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.
 8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
 9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
 12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
 13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
 14. Flora fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.
 15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
 16. Pau justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

Tenint en compte les idiosincràsies del nostre municipi, el pes de cadascun dels 17 Objectius de desenvolupament sostenible vindrà determinat pel nombre d’actuacions i polítiques del PAM que hi té associades.

 

Imma Ferret Raventós

Alcaldessa

 

  

 

OBJECTIUS

1. VETLLAR PER CONTINUAR SENT UN MUNICIPI DE BENESTAR I CONVIVÈNCIA UNA SOCIETAT SANA, COHESIONADA, RESPECTUOSA I ACTIVA. 2. GARANTIR L’EQUILIBRI I SATISFER LES NECESSITATS DEL MUNICIPI DES DE LA SOSTENIBILITAT PER CONTINUAR SENT MUNICIPI AMABLE, FACILITADOR DE VIDA I ESPAI DE CURES 3. IMPULSAR EL MUNICIPI D’OPORTUNITATS I AMB FUTUR. DES DE LA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. FACILITANT ELEMENTS DE CURA I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL